Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat de website beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken, gebruiker sesies te regelen en zoekmachine vriendelijke slugs te kunnen wijzigen. Door de site verder te bezoeken, gaat u akkoord met dit gebruik. Lees meer Sluiten
Artikel 1; Definities

Algemene Veilingvoorwaarden: deze algemene veilingvoorwaarden voor consumenten;
Bieder: de Consument die zich op een door eCosta voorgeschreven wijze registreert of heeft geregistreerd om deel te kunnen nemen aan een Veiling;
Bijzondere Veilingvoorwaarden: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Veilingvoorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een Veiling die bij een Veiling op de Veilingwebsite van toepassing worden verklaard of die anderszins door eCosta (als verkoper of namens een verkoper) bij een Veiling van toepassing worden verklaard;
Bod: het door de Bieder op een Veiling voor een Kavel geboden bedrag te vermeerderen met de belastingen en kosten (waaronder, maar niet beperkt tot de Veilingkosten);
eCosta: E-Costa bvba en/of de aan haar gelieerde vennootschappen zoals vermeld op de Veilingwebsite die de Veiling en de Veilingdienst faciliteert;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met de uitoefening van een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Deelnemer: een Verkoper en/of Bieder;
Kavel: één of meerdere Zaken die op de Veiling voor verkoop worden aangeboden;
Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen Verkoper enerzijds en Koper anderzijds die als gevolg van de Toewijzing tot stand komt;
Koper: de Bieder aan wie Toewijzing heeft plaatsgevonden;
Persoonsgegevens
: de (persoons)gegevens die bij registratie door een Consument aan eCosta dienen te worden verstrekt om als Consument te kunnen bieden op een Veiling en die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn;
Toewijzing: de uitdrukkelijke verklaring van eCosta (als verkoper of namens de verkoper) aan de Koper dat de Kavel waarop door de Koper een Bod is uitgebracht aan de Koper is toegewezen. Deze verklaring geldt als een aanvaarding namens de Verkoper. Deze verklaring kan bestaan uit het toezenden van een pro forma of concept factuur;
Veiling: de online veiling via de Veilingwebsite voor de verkoop van één of meerdere Zaken;
Veilingdienst: het bemiddelen bij het tot stand brengen van een koopsom door het faciliteren van een Veiling;
Veilingkosten: de kosten die een Koper aan eCosta verschuldigd is voor de deelname aan een Veiling en die staan vermeld op de Veilingwebsite;
Veilingmeester: de persoon die namens eCosta als veilingmeester (rechts)handelingen verricht;
Veilingwebsite: de Veilingwebsite waarmee eCosta haar Veilingdienst aanbiedt;
Verkoper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan eCosta opdracht heeft gegeven tot het in naam van en voor rekening van Verkoper, al dan niet als executant verkopen van één of meerdere Zaken middels een Veiling of, als eCosta als verkoper optreedt, eCosta. 
Zaak of Zaken: één of meerdere goederen en/of diensten.

 
Artikel 2; Toepasselijkheid

2.1 Bij iedere registratie bij eCosta om deel te kunnen nemen aan een Veiling, bij ieder gebruik van de Veilingwebsite en bij iedere Veiling die plaatsvindt, gelden tussen eCosta en een Bieder deze Algemene Veilingvoorwaarden. De (algemene) voorwaarden van een Bieder worden door eCosta uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 eCosta is gerechtigd om bij een Veiling bijzondere veilingvoorwaarden (en veilingprocedures) van toepassing te verklaren waarbij wordt afgeweken van het bepaalde in deze Algemene Veilingvoorwaarden.

2.3 In geval van deelname aan een Veiling zijn de Deelnemers jegens elkaar en is iedere Deelnemer jegens eCosta gehouden om deze Algemene Veilingvoorwaarden na te komen. Een Deelnemer verplicht zich jegens eCosta om de voorwaarden die op een veiling door eCosta van toepassing worden verklaard onverkort en zonder enig voorbehoud na te komen en zich te zullen onthouden van gedragingen die de belangen van eCosta als (online) veilinghuis (kunnen) schaden.

 
Artikel 3; Registratie

3.1 Om als Bieder deel te kunnen nemen aan een Veiling is registratie op de door eCosta voorgeschreven wijze vereist en dient er door u, zonder voorbehoud, te worden ingestemd met de voorwaarden en procedures die door eCosta op een Veiling van toepassing worden verklaard. Deelname aan een Veiling is in ieder geval niet toegestaan indien u niet bevoegd bent om rechtshandelingen te verrichten of indien u handelingsonbekwaam bent.

3.2 eCosta behoudt zich het recht voor om registratie voor een Veiling en (verdere) deelname van een Bieder aan een Veiling, om haar moverende redenen, op elk moment te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen.

3.3 U bent verplicht om bij registratie alle door eCosta aan u verzochte gegevens volledig, correct en naar waarheid in te vullen en u garandeert de juistheid en volledigheid van de door u verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens op enig moment wijzigen, dan bent u verplicht om eCosta per ommegaand van deze wijziging(en) op de hoogte te brengen. De beoordeling van de geldigheid van een registratie en de in dat kader verstrekte informatie berust uitsluitend bij eCosta.

3.4 Indien er aan u de gelegenheid wordt gegeven om gebruik te maken van een gebruikersnaam en een wachtwoord geldt dat de gebruikersnaam en het wachtwoord waarvan u gebruik maakt bij een Veiling strikt persoonlijk zijn en door u niet aan derden mogen worden overgedragen. Indien u vreest dat een ander uw wachtwoord kent, dient u eCosta hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. U bent aansprakelijk voor en gebonden aan alle handelingen die op een Veiling plaatsvinden en die voortvloeien uit het gebruik van uw wachtwoord en/of gebruikersnaam, ook in geval van misbruik als u onzorgvuldig bent omgegaan met uw gebruikersnaam en wachtwoord. eCosta is al dan niet namens de Verkoper gerechtigd om nakoming te vorderen van uw betalingsverplichtingen als gevolg van biedingen die hebben plaatsgevonden door gebruik van uw wachtwoord en gebruikersnaam.

3.5 Zodra de registratieprocedure is voltooid en er een gebruikersaccountant is aangemaakt, kunt u gebruik maken van de door eCosta aangeboden Veilingdienst. Een gebruikersaccountant kan op elk moment middels opzegging door elk van de Partijen met onmiddellijke ingang worden beëindigd, onverminderd eventuele verplichtingen die voor u kunnen zijn ontstaan in de periode voorafgaand aan de beëindiging van een gebruikersaccount en onverminderd bepalingen in deze veilingvoorwaarden die ook na beëindiging van de registratie van kracht blijven.

 
Artikel 4; Privacy Verklaring

4.1 eCosta zal uw (Persoons)gegevens gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de Privacy Verklaring op haar Veilingwebsite. U dient steeds bij een bezoek aan de Veilingwebsite de laatste wijzigingen van de Privacy Verklaring raadplegen.

 
Artikel 5; Beveiliging

5.1 eCosta spant zich naar redelijkheid in om de door haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en neemt daarbij passende technische en organisatorische maatregelen.

5.2 Een Bieder is jegens eCosta gehouden om de computer en/of ieder ander apparaat waarmee de Bieder zichzelf toegang verschaft tot de Veilingwebsite afdoende en zoals gebruikelijk te beveiligen tegen virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden zich kunnen verspreiden via het Internet. Voorts dient een Bieder voldoende (beveiligings)maatregelen te nemen om een ongeautoriseerd gebruik van zijn/haar wachtwoord en gebruikersnaam door derden tegen te gaan.

5.3 De Veilingwebsite kan links naar andere Veilingwebsites van derden bevatten. eCosta heeft geen invloed op (de informatie op) dergelijke websites.

 
Artikel 6; De Veilingprocedure

6.1 De voorbereiding en uitvoering van de Veiling worden uitsluitend door eCosta bepaald. Dit betekent onder andere dat eCosta de gang van zaken voorafgaand aan en tijdens de Veiling bepaalt en de bevoegdheid heeft om, indien daarvoor naar het oordeel van eCosta redelijke gronden zijn, personen al of niet tot de Veiling toe te laten, van verdere deelneming uit te sluiten, één of meer Kavels niet te veilen of verandering te brengen in (de samenstelling van) Kavels, een Bod niet te erkennen en ongeldig te verklaren en de Veiling te schorsen, te hervatten, te verlengen of af te gelasten en/of andere naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen te nemen.

6.2 De duur van een Veiling staat aangegeven op de Veilingwebsite. Dit laat onverlet dat eCosta gerechtigd is gerechtigd om een Veiling te annuleren, op elk moment (voortijdig) te beëindigen, te schorsen of te verlengen. Zo zal eCosta onder meer in de situatie dat, vanwege technische storing(en), een Veiling niet voor alle Bieders toegankelijk is van haar recht tot verlenging van de Veiling gebruik kunnen maken. eCosta is hiertoe evenwel niet verplicht.

6.3 Een Bieder is verplicht om door of namens eCosta in het kader van een Veiling gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen.

6.4 Een Bieder aanvaardt de bijzondere omstandigheden die bij een Internetveiling kunnen spelen en de (technische) onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Daarbij dient onder meer te worden gedacht aan: de onmogelijkheid om (volledige) toegang te verkrijgen tot de Veilingwebsite en/of een Veiling, het niet of niet tijdig kunnen uitbrengen van een Bod, storingen van en/of gebreken in de Veilingwebsite en/of in de onderliggende hardware en/of netwerkverbindingen en/of de software waar de Veilingwebsite op draait. Voorts kunnen onderhoudswerkzaamheden aan de Veilingwebsite en/of aan het onderliggende systeem aan een onbeperkte toegang tot de Veilingwebsite en/of een Veiling en/of aan het uitbrengen van een Bod in de weg staan.

 
Artikel 7; Omschrijving Kavels

7.1 Omschrijvingen van een Kavel en alle inlichtingen op de Veilingwebsite en/of op andere wijze gedaan, worden naar “beste weten” gedaan. eCosta is bij de omschrijving van een Kavel op haar Veilingwebsite afhankelijk van de door een Verkoper of derden verstrekte informatie over het Kavel. eCosta heeft geen kennis van eventuele (beperkte) rechten (van derden), lasten of beslagen verbonden aan het Kavel. Het is voor eCosta niet mogelijk om na te gaan of de aan eCosta ten behoeve van een Veiling verstrekte door de Verkoper en/of door derden verstrekte informatie over het Kavel juist en volledig is. De Verkoper is verantwoordelijk voor een omschrijving van het Kavel met dien verstande dat het ook voor een Verkoper niet altijd mogelijk is om volledige informatie ten behoeve van de omschrijving van het Kavel en eventuele bijzonderheden daaraan te verstrekken. Een Bieder aanvaardt dat het voor kan komen dat een omschrijving van een Kavel onjuist of onvolledig is.

 
Artikel 8; Het Bod

8.1 Een Bod dient te worden gedaan op de wijze zoals door eCosta wordt aangegeven. De Veiling geschiedt "bij opbod". Bij deze Veiling is steeds sprake van een (openbare) uitnodiging van de Verkoper tot het doen van een aanbod. eCosta is gerechtigd om, indien daarvoor naar het oordeel van eCosta redelijke gronden zijn, een bod niet te erkennen.

8.2 Indien een Bieder een Bod uitbrengt, geldt dit Bod als een aanbod aan de Verkoper. Een Bieder is gebonden aan een Bod dat als onherroepelijk en onvoorwaardelijk geldt. Iedere Bieder die een Bod uitbrengt, wordt geacht voor zichzelf te bieden en is persoonlijk gebonden jegens eCosta en (na Toewijzing) jegens de Verkoper voor de uit zijn/haar Bod jegens eCosta en de Verkoper voortvloeiende verplichtingen. Dit geldt ook indien de Bieder die het Bod uitbrengt verklaart namens een derde te handelen.

8.3 Als meerdere personen verklaren gezamenlijk een Bod uit te brengen of te hebben uitgebracht, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen jegens eCosta en (na Toewijzing) jegens een Verkoper.

8.4 eCosta en de Verkoper zijn gerechtigd deel te nemen aan de Veiling en namens derden een Bod uit te brengen op de door Verkoper ter veiling aangeboden Kavel(s).

8.5 Een Bieder kan zich bij het uitbrengen van een Bod niet beroepen op bied- of intoetsfouten of vergissingen.

8.6 Bij het bieden worden de volgende biedstappen gehanteerd:
van €0 tot €50 met €2
van €50 tot €100 met €5
van €100 tot €200 met €10
van €200 tot €500 met €20
van €500 tot €1000 met €50
boven €1000 met €100

8.7 Het is mogelijk een Max-bod uit te brengen. Onze robot biedt dan automatisch voor u mee, totdat uw maximale bod is bereikt.

 
Artikel 9; Totstandkoming Koopovereenkomst

9.1 De Koopovereenkomst komt tot stand bij definitieve toewijzing aan de hoogste bieder (Koper). Van definitieve toewijzing is sprake wanneer eCosta het bod van de Koper heeft geaccepteerd dan wel het kavel aan de Koper heeft toegewezen.

 
Artikel 10; Facturatie, betaling en levering

10.1 Een Koper is aan eCosta Veilingkosten verschuldigd, ter hoogte van 18% over het toegewezen bod. eCosta verzendt aan de Koper een factuur voor de door de Koper aan eCosta verschuldigde Veilingkosten en overige kosten. De factuur dient binnen een redelijke termijn betaald te worden. Als de Koper niet tijdig tot betaling overgaat op de door eCosta voorgeschreven wijze, is de Koper in verzuim jegens eCosta en jegens de Verkoper en hebben eCosta en de Verkoper recht op vergoeding van de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (incassokosten) overeenkomstig de wettelijke regeling normering incassokosten.

10.2 Bij een Veiling, dient de Koper rekening te houden met overige kosten (Bv. Verzendkosten en/of verzekering) die de Koper bovenop het Bod verschuldigd is.

10.3 Alle startprijzen en biedingen zijn in Euro's (€).

10.4 Gekochte kavels worden slechts na betaling geleverd. In overleg kunnen Kavels tevens ter kantore worden afgehaald.

 
Artikel 11; Toepasselijk recht

11.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de geschillen die in het kader van een Veiling ontstaan, is Belgisch recht van toepassing.

 
Artikel 12; Overige bepalingen

12.1 eCosta behoudt zich het recht voor om deze Veilingvoorwaarden eenzijdig aan te passen. In geval van aanpassingen gelden de nieuwe veilingvoorwaarden met ingang van de eerstvolgende Veiling.

12.2 In geval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden tussen vertalingen van deze Algemene Veilingvoorwaarden en de Nederlandstalige tekst, prevaleert de Nederlandstalige tekst.

12.3 Indien een bepaling in deze Algemene Veilingvoorwaarden niet rechtsgeldig is, dan laat dat de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen onverlet. In dat geval zal de bepaling worden vervangen door een nieuwe bepaling waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

 
© 2018 eCosta | Veilingvoorwaarden | info@ecosta.com |